Torah - Search Results

Title Teacher Category
Doing the Right Thing Audio Shiur Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Shmini)
Diving In Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Ki Tavo)
Look Deeper Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Tzav)
What Makes Us Strong Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Vayishlach)
Yes, We Can! Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Shlach Lecha)
The Flip Side Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Chagim (Yamim Noraim)
Inner Peace Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Bechukotai)
It All Starts Here Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Vayeshev)
Bringing Kedusha Into Our Own Lives Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Balak)
Blow your Horn Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Behaalotcha)
Kol Nidre Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Chagim (Yamim Noraim)
Alumnae Shiurim
Yesterday, Today, and Tomorrow Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
Kabbalat Shabbat Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Yitro)
I Can't Believe it! Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Shlach Lecha)
Living Inspired Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Emor)
Parshat Va-Era Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Vaera)
Parshat Bereishit Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Bereishit)
Reeh Na Ve-Anyenu (Mishmar) Audio Shiur Mrs Michal Porat-Zibman Chagim (Pesach)

 

 

Back to top