Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Mastering Slavery Dvar Torah Mr. Ze'ev Ben-Shachar Parshat Shavua (Vaera)
Playing Our Parts Dvar Torah Rav Yonatan Kohn Parshat Shavua (Vaera)
Walk the Walk Dvar Torah Rav Yonaton Hirschhorn Parshat Shavua (Bechukotai)
What a Revelation! Dvar Torah Rav Ari Shvat Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
Depend On It Dvar Torah Rav Moshe Stavsky Parshat Shavua (Tazria Metzora)
Hide and Seek Dvar Torah Ms. Danielle Reisman Parshat Shavua (Ki Tisa)
Step Back Dvar Torah Ms. Avichayil Arfe Parshat Shavua (Tetzaveh)
For Heaven's Sake! Dvar Torah Rabbi YY Wenglin Parshat Shavua (Korach)
Reaching Out Dvar Torah Ms. Allie Mayer Parshat Shavua (Beshalach)
Just Reward Dvar Torah Ms. Sepha Sheinbein Parshat Shavua (Pinchas)
Never Gonna Bring Us Down Dvar Torah Ms. Miriam Polinsky Parshat Shavua (Shmot)
Key to Success Dvar Torah Rabb Jeremy Spierer Parshat Shavua (Vayechi)
Get Real Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Vayigash)
Accountability Dvar Torah Ms. Sefi Kraut Parshat Shavua (Miketz)
Work to Do Dvar Torah Rav Tuvia Cannon Parshat Shavua (Vayeshev)
Deal With It Dvar Torah Rabbi Ari Berman Parshat Shavua (Vayishlach)
Magnetic Moment Dvar Torah Ms. Leora Clair Parshat Shavua (Mishpatim)
It's All in the Name Dvar Torah Rav Ari Shvat Parshat Shavua (Noach)
Put a Name on It Dvar Torah Ms. Elisheva Baumol Parshat Shavua (Shmot)
The Right Perspective Dvar Torah Rav Eli Wagner Parshat Shavua (Vayechi)
Step Up Dvar Torah Mrs. Shira Mirvis Parshat Shavua (Vayigash)
Tough Decision Dvar Torah Rabbi Michael Naftali Unterberg Parshat Shavua (Miketz)
It's a Struggle Dvar Torah Mrs. Rachel Leshaw Parshat Shavua (Vayeshev)
Greatness Dvar Torah Rav Yonaton Hirschhorn Parshat Shavua (Vayetze)
Get Excited! Dvar Torah Mrs. Lauren Goldshmidt Chagim (Shavu'ot)
The Shock Factor Dvar Torah Mrs. Dena Terebelo Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Board and Beautiful Dvar Torah Rabbi Yaakov Yisroel Wenglin Chagim (Sukkot)
Not Politically Correct Dvar Torah Rav Moshe Stavsky Parshat Shavua (Bereishit)
Grand Finale? Dvar Torah Rav Ari Berman Parshat Shavua (Haazinu)
Taking Care of Business Dvar Torah Rav Jeremy Spierer Parshat Shavua (Ki Tetze)
The Most Moral Army in the World Dvar Torah Ms. Sefi Kraut Parshat Shavua (Shoftim)
The Art of Seeing Dvar Torah Rav Jason Knapel Parshat Shavua (Reeh)
'Cause I Said So' Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Vaetchanan)
The Voice Dvar Torah Rav Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Toldot)
True Thanks Dvar Torah Rav Ari Shvat Parshat Shavua (Eikev)
What's the Difference? Dvar Torah Rav Ari Shvat Parshat Shavua (Yitro)
With a Little Help from Hashem Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Shmot)
A Revealing Message Dvar Torah Ms. Avichayil Arfe Parshat Shavua (Vayigash)
The Greeks and Us Dvar Torah Ms. Chavi Samet Parshat Shavua (Miketz)
Subtle but Deadly Dvar Torah Rav Jason Knapel Parshat Shavua (Vayishlach)
Caught off Guard Dvar Torah Ms. Aliza Saltzburg Parshat Shavua (Vayetze)
The Seeker Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Bereishit)
A Different Perspective Dvar Torah Mrs. Sepha Sheinbein Chagim (Sukkot)
Trust Me Dvar Torah Ms Zippy Lerner Parshat Shavua (Pekudei)
Refresh Your Senses! Dvar Torah Mrs. Lauren Goldshmidt Parshat Shavua (Pinchas)
Something to Think About Dvar Torah Rav Jason Knapel Parshat Shavua (Chukat)
Temporarily Overtaken Dvar Torah Mrs. Lauren Goldshmidt Parshat Shavua (Naso)
Walk the Walk Dvar Torah Ms. Avichayil Arfe Parshat Shavua (Behar Bechukotai)
Maybe Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Shmini)
The Magical Words of the Ma Nishtanah Dvar Torah Rabbi Yerachmiel Ukelson Chagim (Pesach)
Strong Foundations Dvar Torah Rav Ari Berman Parshat Shavua (Vayeira)
Keep on Soaring Dvar Torah Mrs, Shelby Binstock Parshat Shavua (Shlach Lecha)
Living in a Material World Dvar Torah Ms. Katie Matanky Parshat Shavua (Vayikra)
Real Intent Dvar Torah Ms. Sepha Sheinbein Parshat Shavua (Bereishit)
Begin Again Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Haazinu)
Secret Weapon Dvar Torah Rav Ari Shvat Parshat Shavua (Eikev)
Comforting Dvar Torah Ms. Katie Matanky Parshat Shavua (Vaetchanan)
What we Need Dvar Torah Ms. Zippy Lerner Parshat Shavua (Masaei)
The Power of Words Dvar Torah Mr. Ze'ev Ben Shachar Parshat Shavua (Truma)
Stop and Smell the Flowers Dvar Torah Mr. Ze'ev Ben-Shachar Parshat Shavua (Balak)
Flawless View Dvar Torah Mrs. Lauren Goldschmidt Parshat Shavua (Tetzaveh)
Truly Blessed Dvar Torah Ms. Avichayil Arfe Parshat Shavua (Naso)
Count on It Dvar Torah Ms. Chavi Samet Parshat Shavua (Bamidbar)
Out of Control Dvar Torah Rav Jason Knapel Parshat Shavua (Behar)
Follow Him Dvar Torah Ms. Aliza Saltzburg Parshat Shavua (Emor)
Rising to the Challenge Dvar Torah Ms. Sepha Sheinbein Parshat Shavua (Shmini)
Memories Dvar Torah Ms. Miriam Polinsky Parshat Shavua (Tzav)
Heads or Tails Dvar Torah Mrs. Aliza Schwartz Parshat Shavua (Noach)
Pure Intent Dvar Torah Mrs. Lauren Goldshmidt Parshat Shavua (Matot)
Stand Up Dvar Torah Rav Eli Wagner Parshat Shavua (Balak)
Above It All Dvar Torah Ms. Rachel Siegel Parshat Shavua (Vaera)
So Far Away Dvar Torah Rav Dani Abell Parshat Shavua (Vayeira)
Shavuot Dvar Torah Rabbi Eli Wayntraub Chagim (Shavu'ot)
Positively Speaking Dvar Torah Rav Jason Knapel Parshat Shavua (Pinchas)
To Life! Dvar Torah Mrs. Aliza Schwartz Parshat Shavua (Chukat)
The Greater Good Dvar Torah Rav Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Korach)
Lives in the Balance Dvar Torah Rav Michael Unterberg Parshat Shavua (Shlach Lecha)
Divine Intent Dvar Torah Rav Donny Besser Chagim (Shavu'ot)
Damage Control Dvar Torah Rav Yonaton Hirschhorn Parshat Shavua (Bamidbar)
Getting Unstuck Dvar Torah Ms. Tzipporah Rossman Parshat Shavua (Bechukotai)
Here I Am Dvar Torah Mrs. Karen Goldscheider Parshat Shavua (Bo)
Holy Matters Dvar Torah Ms. Sefi Kraut Parshat Shavua (Tazria)
Body and Soul Dvar Torah Rav Yaakov Yisroel Wenglin Parshat Shavua (Truma)
Love Is in the Air Dvar Torah Mrs. Lauren Goldschmidt Parshat Shavua (Yitro)
Can You Relate? Dvar Torah Rav Jason Knapel Parshat Shavua (Mishpatim)
Home Is Where the Heart Is Dvar Torah Ms. Sara Malka Nimchinsky Parshat Shavua (Vayakhel)
Lead On Dvar Torah Mrs. Sepha Kirshblum Parshat Shavua (Vayikra)
What Are You Praying For? Dvar Torah Ms. Elisheva Michaels Parshat Shavua (Beshalach)
Feed Your Soul Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Tetzaveh)

 

 

Back to top