Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Basket Case? Dvar Torah Rabbi Dr Zvi Ron Parshat Shavua (Ki Tavo)
Taking Care of Business Dvar Torah Rav Jeremy Spierer Parshat Shavua (Ki Tetze)
The Most Moral Army in the World Dvar Torah Ms. Sefi Kraut Parshat Shavua (Shoftim)
The Art of Seeing Dvar Torah Rav Jason Knapel Parshat Shavua (Reeh)
The Chosen Land Dvar Torah Mrs Leora Bednarsh Parshat Shavua (Eikev)
'Cause I Said So' Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Vaetchanan)
Through the Looking Glass Dvar Torah Rav Sinai Prebor Parshat Shavua (Devarim)
Whatsapp with the Vows? Dvar Torah Rabbi Eitan Mayer Parshat Shavua (Matot Masaei)
Just Reward Dvar Torah Ms. Sepha Sheinbein Parshat Shavua (Pinchas)
Back Where We Started Dvar Torah Mrs. Bracha Krohn Parshat Shavua (Balak)

 

 

Back to top