Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Greatness Dvar Torah Rav Yonaton Hirschhorn Parshat Shavua (Vayetze)
The Voice Dvar Torah Rav Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Toldot)
The Shock Factor Dvar Torah Mrs. Dena Terebelo Parshat Shavua (Chayei Sarah)
Sarah's Laughter: The Blame Game Dvar Torah Rabbi Uri Cohen Parshat Shavua (Vayeira)
What's Hashem Telling You? Dvar Torah Rav Aharon Wexler Parshat Shavua (Lech Lecha)
It's All in the Name Dvar Torah Rav Ari Shvat Parshat Shavua (Noach)
Not Politically Correct Dvar Torah Rav Moshe Stavsky Parshat Shavua (Bereishit)
Time Spiral Dvar Torah Rav Aharon Wexler Chagim (Sukkot)
Grand Finale? Dvar Torah Rav Ari Berman Parshat Shavua (Haazinu)
Teshuva: Do We Have To?? Dvar Torah Mrs. Rina Zinkin Parshat Shavua (Vayelech)

 

 

Back to top