Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Not Politically Correct Dvar Torah Rav Moshe Stavsky Parshat Shavua (Bereishit)
Time Spiral Dvar Torah Rav Aharon Wexler Chagim (Sukkot)
Grand Finale? Dvar Torah Rav Ari Berman Parshat Shavua (Haazinu)
Teshuva: Do We Have To?? Dvar Torah Mrs. Rina Zinkin Parshat Shavua (Vayelech)
Is Change Really Possible? Dvar Torah Mrs. Neima Novetsky Parshat Shavua (Nitzavim)
Basket Case? Dvar Torah Rabbi Dr Zvi Ron Parshat Shavua (Ki Tavo)
Taking Care of Business Dvar Torah Rav Jeremy Spierer Parshat Shavua (Ki Tetze)
The Most Moral Army in the World Dvar Torah Ms. Sefi Kraut Parshat Shavua (Shoftim)
The Art of Seeing Dvar Torah Rav Jason Knapel Parshat Shavua (Reeh)
The Chosen Land Dvar Torah Mrs Leora Bednarsh Parshat Shavua (Eikev)

 

 

Back to top