Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Accountability Dvar Torah Ms. Sefi Kraut Parshat Shavua (Miketz)
Work to Do Dvar Torah Rav Tuvia Cannon Parshat Shavua (Vayeshev)
Deal With It Dvar Torah Rabbi Ari Berman Parshat Shavua (Vayishlach)
A Guiding Hand Dvar Torah Mrs Leora Bednarsh Parshat Shavua (Vayetze)
The Seeker Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Bereishit)
Follow Your Calling Dvar Torah Mrs. Bracha Krohn Parshat Shavua (Chayei Sarah)
On the Move Again Dvar Torah Rav Sinai Prebor Parshat Shavua (Vayeira)
Heads or Tails Dvar Torah Mrs. Aliza Schwartz Parshat Shavua (Noach)
Board and Beautiful Dvar Torah Rabbi Yaakov Yisroel Wenglin Chagim (Sukkot)
Real Intent Dvar Torah Ms. Sepha Sheinbein Parshat Shavua (Bereishit)

 

 

Back to top