Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
'Cause I Said So' Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Vaetchanan)
Through the Looking Glass Dvar Torah Rav Sinai Prebor Parshat Shavua (Devarim)
Whatsapp with the Vows? Dvar Torah Rabbi Eitan Mayer Parshat Shavua (Matot Masaei)
Just Reward Dvar Torah Ms. Sepha Sheinbein Parshat Shavua (Pinchas)
Back Where We Started Dvar Torah Mrs. Bracha Krohn Parshat Shavua (Balak)
Do You Believe in Magic? Dvar Torah Rav Aharon Wexler Parshat Shavua (Chukat)
For Heaven's Sake! Dvar Torah Rabbi YY Wenglin Parshat Shavua (Korach)
Yes, We Can! Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Shlach Lecha)
Good Question Dvar Torah Rabbi Yitzchak Lerner Parshat Shavua (Behaalotcha)
Different Strokes for Different Folks Dvar Torah Mrs Malka Hubscher Parshat Shavua (Naso)

 

 

Back to top