Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Hide and Seek Dvar Torah Ms. Danielle Reisman Parshat Shavua (Ki Tisa)
Step Back Dvar Torah Ms. Avichayil Arfe Parshat Shavua (Tetzaveh)
Always There Dvar Torah Mrs Sally Mayer Parshat Shavua (Truma)
Magnetic Moment Dvar Torah Ms. Leora Clair Parshat Shavua (Mishpatim)
How Sweet It Is Dvar Torah Rabbi Hanoch Teller Parshat Shavua (Yitro)
Reaching Out Dvar Torah Ms. Allie Mayer Parshat Shavua (Beshalach)
Armed and Ready Dvar Torah Rabbi Dr Zvi Ron Parshat Shavua (Bo)
Mastering Slavery Dvar Torah Mr. Ze'ev Ben-Shachar Parshat Shavua (Vaera)
Never Gonna Bring Us Down Dvar Torah Ms. Miriam Polinsky Parshat Shavua (Shmot)
Key to Success Dvar Torah Rabb Jeremy Spierer Parshat Shavua (Vayechi)

 

 

Back to top