Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Bringing Down Hashem's Bracha Dvar Torah Rav Yaakov Yisroel Wenglin Parshat Shavua (Tazria Metzora)
Doing the Right Thing Audio Shiur Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Shmini)
We are all in Essence Hashem’s Ambassadors on Earth Dvar Torah Mrs. Sepha Kirshblum Parshat Shavua (Vayikra)
If We Really Want It Hashem Will Take Care of the Rest Dvar Torah Rav Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Vayakhel)
The Magical Words of the Ma Nishtanah Dvar Torah Rabbi Yerachmiel Ukelson Chagim (Pesach)
Females, Faucets, and False Accusations Dvar Torah Rabbi Uri Cohen Parshat Shavua (Ki Tisa)
Hashem is the Reason Behind It All Dvar Torah Mrs. Rena Coren Parshat Shavua (Tetzaveh)
The Nature of Love Dvar Torah Mrs Channy Cabessa Parshat Shavua (Truma)
Hashem's Amazing Gift Dvar Torah Rav Michael Unterberg Parshat Shavua (Mishpatim)
A New Angle on the Ten Commandments Dvar Torah Rav Ari Shvat Parshat Shavua (Yitro)

 

 

Back to top