Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Hold On Dvar Torah Rav Uri Goldstein Parshat Shavua (Toldot)
A Single Step Dvar Torah Mrs. Aliza Schwartz Parshat Shavua (Chayei Sarah)
So Far Away Dvar Torah Rav Dani Abell Parshat Shavua (Vayeira)
Right on Target Dvar Torah Mrs. Rina Zinkin Miscellaneous (General)
Parshat Shavua (Lech Lecha)
Color My World Dvar Torah Mrs. Bracha Krohn Parshat Shavua (Noach)
True Peace Dvar Torah Mrs Leora Bednarsh Parshat Shavua (Bereishit)
Emotionally Speaking Dvar Torah Mrs. Neima Novetsky Chagim (Sukkot)
Learning to Fly Dvar Torah Mrs. Neima Novetsky Parshat Shavua (Haazinu)
A New Promise Dvar Torah Rabbi Dr Zvi Ron Chagim (Yamim Noraim)
Bring It Home Dvar Torah Mrs. Bracha Krohn Parshat Shavua (Nitzavim)

 

 

Back to top