Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
The Seeker Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Bereishit)
Follow Your Calling Dvar Torah Mrs. Bracha Krohn Parshat Shavua (Chayei Sarah)
On the Move Again Dvar Torah Rav Sinai Prebor Parshat Shavua (Vayeira)
Heads or Tails Dvar Torah Mrs. Aliza Schwartz Parshat Shavua (Noach)
Board and Beautiful Dvar Torah Rabbi Yaakov Yisroel Wenglin Chagim (Sukkot)
Real Intent Dvar Torah Ms. Sepha Sheinbein Parshat Shavua (Bereishit)
The Flip Side Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Chagim (Yamim Noraim)
Begin Again Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Haazinu)
Oh, What a Feeling! Dvar Torah Rabbi Yitzchak Lerner Parshat Shavua (Nitzavim)
Lenses, Parallel Universes, Facets, and Faces Dvar Torah Rabbi Uri Cohen Parshat Shavua (Ki Tavo)

 

 

Back to top