Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Eyes Wide Open Dvar Torah Rabbi Hanoch Teller Parshat Shavua (Vayechi)
The Meaning of Life Dvar Torah Dr. Aviva Goldstein Parshat Shavua (Vayigash)
Vision and Mission Dvar Torah Rav Jason Knapel Parshat Shavua (Miketz)
Word Power Dvar Torah Mrs. Batsheva Reinitz Parshat Shavua (Vayeshev)
Body and Soul Dvar Torah Rav Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Vayishlach)
Be Rational Dvar Torah Mrs. Dena Terebelo Parshat Shavua (Vayetze)
Hold On Dvar Torah Rav Uri Goldstein Parshat Shavua (Toldot)
A Single Step Dvar Torah Mrs. Aliza Schwartz Parshat Shavua (Chayei Sarah)
So Far Away Dvar Torah Rav Dani Abell Parshat Shavua (Vayeira)
Right on Target Dvar Torah Mrs. Rina Zinkin Miscellaneous (General)
Parshat Shavua (Lech Lecha)

 

 

Back to top