Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Board and Beautiful Dvar Torah Rabbi Yaakov Yisroel Wenglin Chagim (Sukkot)
Real Intent Dvar Torah Ms. Sepha Sheinbein Parshat Shavua (Bereishit)
The Flip Side Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Chagim (Yamim Noraim)
Begin Again Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Haazinu)
Oh, What a Feeling! Dvar Torah Rabbi Yitzchak Lerner Parshat Shavua (Nitzavim)
Lenses, Parallel Universes, Facets, and Faces Dvar Torah Rabbi Uri Cohen Parshat Shavua (Ki Tavo)
Don't Just Talk About It Dvar Torah Rav Aharon Wexler Parshat Shavua (Ki Tetze)
To Life Dvar Torah Rabbi Uri Cohen Parshat Shavua (Shoftim)
Come to Jerusalem! Dvar Torah Mrs Malka Hubscher Parshat Shavua (Reeh)
Secret Weapon Dvar Torah Rav Ari Shvat Parshat Shavua (Eikev)

 

 

Back to top