Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Armed and Ready Dvar Torah Rabbi Dr Zvi Ron Parshat Shavua (Bo)
Mastering Slavery Dvar Torah Mr. Ze'ev Ben-Shachar Parshat Shavua (Vaera)
Never Gonna Bring Us Down Dvar Torah Ms. Miriam Polinsky Parshat Shavua (Shmot)
Key to Success Dvar Torah Rabb Jeremy Spierer Parshat Shavua (Vayechi)
Get Real Dvar Torah Rabbi Jason Knapel Parshat Shavua (Vayigash)
Accountability Dvar Torah Ms. Sefi Kraut Parshat Shavua (Miketz)
Work to Do Dvar Torah Rav Tuvia Cannon Parshat Shavua (Vayeshev)
Deal With It Dvar Torah Rabbi Ari Berman Parshat Shavua (Vayishlach)
A Guiding Hand Dvar Torah Mrs Leora Bednarsh Parshat Shavua (Vayetze)
The Seeker Dvar Torah Mrs. Shelby Binstock Parshat Shavua (Bereishit)

 

 

Back to top