Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Emotionally Speaking Dvar Torah Mrs. Neima Novetsky Chagim (Sukkot)
Learning to Fly Dvar Torah Mrs. Neima Novetsky Parshat Shavua (Haazinu)
A New Promise Dvar Torah Rabbi Dr Zvi Ron Chagim (Yamim Noraim)
Bring It Home Dvar Torah Mrs. Bracha Krohn Parshat Shavua (Nitzavim)
Diving In Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Ki Tavo)
Lost and Found Dvar Torah Rabbi Yitzchak Lerner Parshat Shavua (Ki Tetze)
Time to Make Time Dvar Torah Mrs. Sepha Kirshblum Parshat Shavua (Shoftim)
Oh, What a Feeling! Dvar Torah Rav Yaakov Yisroel Wenglin Parshat Shavua (Reeh)
Can You Feel It? Dvar Torah Rav Aharon E. Wexler Parshat Shavua (Eikev)
I Do Declare Dvar Torah Rabbi Uri Cohen Parshat Shavua (Vaetchanan)

 

 

Back to top